Het online congres is een succes geworden er wordt aan gewerkt  om de resultaten binnenkort op deze pagina te publiceren. Hieronder vind je de uitnodiging en de informatie over het gehouden congres.

Online jaarcongres

Samen kom je verder!

Het jaarcongres van de Pijn Alliantie in Nederland staat in het teken van samen­werking. Omdat pijn veelal complex is en dus een multi- of nog beter een interdisciplinaire benadering vereist, is het van groot belang om samen te werken. Verschillende disci­plines hanteren veelal andere verklarings­modellen en behandelvormen.

Er zijn verschillende multidisciplinaire richtlijnen m.b.t. pijn waarbij samenwerking een sine qua non is. Maar hoe? Hoe vinden we elkaar? Hoe werken we met elkaar? Hoe stemmen we informatie op elkaar af?
Hoe worden overleg en samenwerking vergoed? Hoe stemmen we samenwerking zodanig op elkaar af zodat er ook daad­werkelijk een meerwaarde is voor de patiënt?

Pijn Alliantie in Nederland: PA!N

De verschillende nationale en internationale sprekers geven een mooi en grondig overzicht over verschillende aspecten van optimale samenwerking rond complexe pijn. Tijdens de rondetafeldiscussie gaan patiënten, hulp­verleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek over de wijze waarop de huidige pijnzorg is ingericht. Tijdens dit gesprek worden verschillende thema’s en perspec­tieven samen verkend en worden kansen, mogelijkheden (best-practices), maar ook knelpunten, uitdagingen en barrières bespro­ken. Doelstelling is om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie in de pijnzorg en kennis te nemen van de verschillende perspectieven die verschillende belang­hebbenden/betrokkenen hebben op deze situatie.

Verder

Op basis van deze verkenning van de huidige pijnzorg wordt concreet gesproken over de mogelijkheden die expliciete samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en betrokkenen bieden om de pijnzorg in de toekomst verder te ontwikkelen. Hoe kunnen goede voorbeelden (best practices) verder worden ontwikkeld en worden geïmple­menteerd en hoe kunnen belemmeringen en barrières mogelijk worden overwonnen?
Onlinecongres