Zorg- en leefplan bevordert eigen regie

18/12/14

Mensen met een chronische ziekte of beperking willen zelf regie voeren over zorg en ondersteuning. Zij hebben daarbij vaak te maken met meerdere zorgaanbieders die de dienstverlening op elkaar moeten afstemmen. Een individueel zorg- en leefplan dat op basis van eigen regie en gezamenlijke besluitvorming tot stand komt, helpt hierbij. Ieder(in), LPGGz en NPCF werken samen aan zo’n individueel zorg- en leefplan.


Vraag om een integraal instrument

Ouderen blijven langer thuis wonen. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking wonen (deels) zelfstandig in kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk. Mensen met een psychiatrische aandoening zijn steeds vaker aangewezen op ambulante zorg. Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt en meer mensen krijgen te maken met meerdere aandoeningen tegelijk. De individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt staan centraal. De vraag om een integrale aanpak die daar bij aansluit groeit.  In het individueel zorg-leefplan worden maatwerk afspraken vastgelegd. Belangrijke voorwaarde is dat het plan integraal moet is en vanuit cliëntperspectief ontwikkeld.

Implementatie
Binnen de  AWBZ (en de nieuwe Wet langdurige zorg)) heeft het zorg- en leefplan al een belangrijke plek.  In de nieuwe Wmo is de mogelijkheid opgenomen om een persoonlijk plan op te stellen.  In diverse kwaliteitsinstrumenten, zoals de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement en de zorgstandaard Kanker, is het Individueel Zorg- en Leefplan een uitgangspunt. Toch is het werken met een zorg- en leefplan geen gemeengoed.  In de praktijk wordt een zorg- en leefplan vaak gebruikt om verantwoording af te leggen aan instanties, bijvoorbeeld IGZ of zorgkantoor.  Cliënten kennen vaak hun eigen zorg- een leefplan niet. Het primaire doel,  op basis van gezamenlijke besluitvorming afspraken vastleggen over de zorg- en dienstverlening, verdwijnt vaak uit beeld. Met de instrumenten die nu ontwikkeld worden kan het gebruik van het zorg- en leefplan door cliënten en patiënten zelf worden gestimuleerd.

Stand van zaken
Vilans heeft in opdracht van Ieder(in), LPGGz en NPCF een model integraal zorg- en leefplan ontwikkeld. Komende maanden wordt dit verder uitgewerkt in concreet toepasbare instrumenten. Een zorgleefplan dat door iedereen zelf kan worden ingevuld om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met een zorg- of dienstverlener.  En een instrument dat door patiëntenorganisaties gebruikt kan worden om een op de achterban toegesneden zorgleefplan in te richten.  De instrumenten worden naar verwachting in het voorjaar van 2015 gepresenteerd.

Bron: www.pgwerktsamen.nl